Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Sharon Blankenspoor: de eenmanszaak Sharon Blankenspoor, statutair gevestigd te Hollum, als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89919645.
1.2 Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sharon Blankenspoor een overeenkomst of overeenkomst op afstand aangaat.
1.3 Dag: kalenderdag.
1.4 Overeenkomst: de opdracht op grond waarvan Sharon Blankenspoor tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.5 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sharon Blankenspoor en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.6 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Sharon Blankenspoor gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en aanbiedingen van of overeenkomsten en overeenkomsten op afstand tussen Sharon Blankenspoor en haar klant waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Voordat de overeenkomst of overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van klant zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Sharon Blankenspoor zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door Sharon Blankenspoor van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door klant. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Sharon Blankenspoor in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
2.5 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Sharon Blankenspoor dan wel akkoord via de e-mail of telefonisch bericht verklaart klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Sharon Blankenspoor en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.6 Van toepassing is steeds de laatst beschikbaar gestelde versie van deze algemene voorwaarden.
2.7 In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst of overeenkomst op afstand waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst en de overeenkomst op afstand voor.
2.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.9 Bepalingen in een overeenkomst of overeenkomst op afstand of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van een overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Offertes van Sharon Blankenspoor zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is opgenomen, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2 Offertes zullen weergeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en overeenkomsten op afstand en vervolgopdrachten.
3.4 Sharon Blankenspoor kan niet aan haar offertes of voorstellen gehouden worden wanneer klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of het voorstel, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Opgegeven tarieven zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in 4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.3 Een overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden, tijdsverloop, of volbrenging van de opdracht.
4.4 Sharon Blankenspoor kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Sharon Blankenspoor op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5 Indien de door Sharon Blankenspoor te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij klant dan zal deze laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.
4.6 In het geval dat uitvoering van een overeenkomst in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande klant, zal Sharon Blankenspoor hiervan melding maken aan de betrokkenen. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal Sharon Blankenspoor pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een overeenkomst, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt.
4.7 In de overeenkomst worden in elk geval afspraken vastgelegd betreffende de nadere inhoud van de overeenkomst, de looptijd van de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding. Aanvullende afspraken kunnen door Sharon Blankenspoor en klant in de overeenkomst worden vastgelegd.
4.8 Hetgeen in dit artikel is beschreven, is van overeenkomstige toepassing op een overeenkomst op stand.

Artikel 5. Tarieven en betalingen
5.1 Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst inclusief BTW vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van Sharon Blankenspoor, tenzij anders aangegeven. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn exclusief.
5.2 De overeengekomen kosten, tenzij sprake is van een online aankoop, worden in overeenstemming met de klant wekelijks dan wel direct na afloop van een dienst in rekening gebracht, waartoe Sharon Blankenspoor per e-mail een factuur aan klant verstuurt.
5.3 Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sharon Blankenspoor op basis van daadwerkelijk besteedde uren.
5.4 Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele training wordt doorlopen. Sharon Blankenspoor komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Diensten die plaatsvinden op basis van uurtarief worden in overeenstemming met de klant wekelijks dan wel maandelijks achteraf gefactureerd. Sharon Blankenspoor is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
5.5 De bij het aangaan van de overeenkomst of overeenkomst op afstand overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Sharon Blankenspoor heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan klant.
5.6 Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Sharon Blankenspoor.
5.7 Facturen dienen binnen 14 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
5.8 Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant.
5.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van klant zijn de vorderingen van Sharon Blankenspoor onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen

Artikel 6. Rechten en plichten voor klant
6.1 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Sharon Blankenspoor aangeeft of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of overeenkomst op afstand tijdig aan Sharon Blankenspoor beschikbaar worden gesteld. Indien klant hier niet (tijdig) aan voldoet, heeft Sharon Blankenspoor het recht de uitvoering van de overeenkomst of overeenkomst op afstand op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan klant in rekening te brengen.
6.2 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Sharon Blankenspoor zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
6.3 Klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.4 Klant vrijwaart Sharon Blankenspoor voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Sharon Blankenspoor voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
7.2 Doordat enkele diensten van Sharon Blankenspoor online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
7.3 Hetgeen in dit artikel is beschreven, is van overeenkomstige toepassing op een overeenkomst op stand.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
8.1 Indien klant wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door Sharon Blankenspoor.
8.2 Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen offerte. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.
8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Sharon Blankenspoor stelt klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
8.4 Annulering van een overeenkomst door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in de verplichting tot betaling van 15% van het geoffreerde bedrag.
8.5 Een los gesprek of losse dienst kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.
8.6 Hetgeen in dit artikel is beschreven, is van overeenkomstige toepassing op een overeenkomst op stand.

Artikel 9. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sharon Blankenspoor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sharon Blankenspoor niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sharon Blankenspoor, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de opdracht inschakelt, worden daaronder begrepen evenals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
10.2 Sharon Blankenspoor heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sharon Blankenspoor haar verplichtingen had moeten nakomen.
10.3 Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst of overeenkomst op afstand tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst of overeenkomst op afstand schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
10.4 In geval van een B2B overeenkomst (al dan niet op afstand) zijn partijen gehouden de overeenkomst (op afstand) te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 11. Beperkte aansprakelijkheid
11.1 Iedere overeenkomst of overeenkomst op afstand tussen Sharon Blankenspoor en klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Sharon Blankenspoor kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
11.2 Sharon Blankenspoor is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst of overeenkomst op afstand, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
11.3 Sharon Blankenspoor is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
11.4 Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
11.5 Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een (online) gesprek, traject of training.
11.6 In het geval dat Sharon Blankenspoor een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Sharon Blankenspoor aan klant in rekening is gebracht.
11.7 Klant vrijwaart Sharon Blankenspoor tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
11.8 Sharon Blankenspoor is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie en trainingsmateriaal tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
12.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Sharon Blankenspoor aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij Sharon Blankenspoor. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
12.2 Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
12.3 Bij inbreuk komt Sharon Blankenspoor een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
12.4 Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een event door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Sharon Blankenspoor en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere klanten op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
12.5 Sharon Blankenspoor is gerechtigd, voor marketingdoeleinden van Sharon Blankenspoor, foto- en/of filmopnamen te maken van een event en de aldaar aanwezige klanten. Sharon Blankenspoor is ter zake aan de klanten geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 13. Geheimhouding en persoonsgegevens
13.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of overeenkomst op afstand van elkaar of uit andere bron hebben ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Meer informatie is opgenomen in de privacyverklaring.
13.2 Indien Sharon Blankenspoor op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Sharon Blankenspoor zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Sharon Blankenspoor niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst of overeenkomst op afstand op welke grond dan ook.
13.3 Sharon Blankenspoor zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst of overeenkomst op afstand en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.
13.4 Klant kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien zij hierom verzoekt. Indien klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient klant dit schriftelijk of elektronisch aan Sharon Blankenspoor te melden. Sharon Blankenspoor zal dit verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 14. Klachten
14.1 Indien klant klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst of overeenkomst op afstand kan door klant een klacht ingediend worden bij Sharon Blankenspoor.
14.2 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst of overeenkomst op afstand dienen door klant binnen 14 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Sharon Blankenspoor. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sharon Blankenspoor adequaat kan reageren.
14.3 Indien de klacht gegrond is, zal Sharon Blankenspoor binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Sharon Blankenspoor verwacht kan worden.
14.4 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15. Toepasselijk recht
15.1 Op deze algemene voorwaarden, alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten en overeenkomsten op afstand tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sharon Blankenspoor gevestigd is. Niettemin heeft Sharon Blankenspoor het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van klant.
15.3 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sharon Blankenspoor en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 16. Slotbepalingen
16.1 Tezamen met de overeenkomst of overeenkomst op afstand vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst of overeenkomst op afstand de volledige overeenkomst of overeenkomst op afstand tussen Sharon Blankenspoor en klant. Eventuele voorafgaande overeenkomsten (op afstand), regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
16.2 Indien de overeenkomst of overeenkomst op afstand en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst of overeenkomst op afstand en/of deze algemene De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
16.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
16.4 Indien Sharon Blankenspoor niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sharon Blankenspoor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
16.5 Sharon Blankenspoor is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
16.6 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst of overeenkomst op afstand, tenzij klant na het sluiten van de overeenkomst (op afstand) de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden kan op verzoek van klant worden toegestuurd.